artykuł nr 1

Statut Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 §1.Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, zwany dalej „Zarządem” jest jednostką budżetową Miasta Piotrków Trybunalski.

§2.1. Siedzibą „Zarządu” jest Miasto Piotrków Trybunalski.

2. Zarząd prowadzi działalność statutową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 Rozdział II
Zakres działania Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

 §3.1. Do zadań „Zarządu” z zakresu pełnienia funkcji zarządcy dróg publicznych i wewnętrznych należy:

1)  opracowywanie projektów planów finansowania remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, które będą przedkładane Przewodniczącemu Rady Miasta
do 10 grudnia każdego roku kalendarzowego,

2)  utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami,

3)  realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

4)  przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

5)  koordynacja robót w pasie drogowym,

6)  wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

7)  prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

8) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

9) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

10)  wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

11)  przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

12) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

13)  wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

14)  dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

15)  pełnienie funkcji inwestora dla robót związanych z remontem i przebudową dróg,

16)  sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami pasa drogowego,

17)  zarządzanie ruchem na drogach publicznych,

18)  pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych,

19)  skreślony,

20)  wykonywanie zadań związanych z oświetleniem ulicznym,

21) udział w pracach i obsługa organizacyjna Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim,

22)  kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym odrębnymi przepisami,

23)  organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania systemu Piotrkowskiego Roweru Miejskiego.

2. Do zadań Zarządu w zakresie targowisk miejskich należy:

1)  administrowanie targowiskami miejskimi,

2)  pełnienie funkcji inkasenta opłaty targowej.

3. Do zadań Zarządu z zakresu komunikacji miejskiej należy:

1)  wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie:

a) planowania rozwoju transportu,

b) organizowania publicznego transportu zbiorowego,

c) zarządzania publicznym transportem zbiorowym,

2) organizacja rynku komunikacyjnego i nadzorowania działań komunikacji miejskiej wykonywanej przez inne podmioty,

3) wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w granicach administracyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego,

4) wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych dla miasta na prawach powiatu, w uzgodnieniu z właściwym Starostą ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu.

4. Do zadań Zarządu z zakresu prowadzenia robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych należy:

1)  organizowanie i nadzorowanie robót publicznych i prac interwencyjnych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Piotrkowie Trybunalskim,

2)  organizowanie i nadzorowanie prac społecznie użytecznych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim,

3)  organizowanie i nadzorowanie pracy społecznie użytecznej oraz nieodpłatnej kontrolowanej pracy przy współpracy z sądami i sądowymi kuratorami zawodowymi.

5. Zarząd może wykonywać także zadania i usługi na rzecz innych podmiotów i jednostek organizacyjnych oraz na rzecz osób fizycznych i prawnych na podstawie umów i porozumień.

6. Do zadań Zarządu z zakresu utrzymania ładu i porządku na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego należy:

1)  organizowanie i nadzorowanie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,

2)  organizowanie i nadzorowanie pielęgnacji zieleni, usuwania i sadzenia drzew, krzewów na terenie miasta,

3)  prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i pielęgnacją parków,

4)  organizowanie i nadzorowanie zimowego utrzymania obiektów drogowych – odśnieżania
i przeciwdziałania śliskości,

5)  umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów,

6) utrzymanie placów zabaw na terenach gminnych,

7) koordynacja realizacji zadań w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

7. skreślony

§4.1. Szczegółowe zadania Zarządu określa jego Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Zarządu.

2. Regulamin organizacyjny wymaga zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta.

§5.1. Zarząd wykonuje swoje działania, na podstawie rocznego planu robót, ustalonego w porozumieniu z Inżynierem Miasta i Skarbnikiem Miasta.

2. Program prac Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 Rozdział III
Organizacja wewnętrzna Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

 § 6.1. Na czele Zarządu stoi Dyrektor, który kieruje pracą i ponosi odpowiedzialność za działalność Zarządu.

2. Prezydent Miasta nawiązuje stosunek pracy z Dyrektorem Zarządu.

3. Dyrektor Zarządu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i reprezentuje Zarząd na zewnątrz.

4. Dyrektor Zarządu realizuje zadania Zarządu przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych.

5. Dyrektor Zarządu wykonuje wobec pracowników Zarządu czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

6. W razie nieobecności Dyrektora Zarządu obowiązki pełni osoba upoważniona przez Dyrektora.

§7.Szczegółowy skład Zarządu i jego schemat organizacyjny określa Regulamin organizacyjny Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. 

Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej

§8.1. Działalność Zarządu objęta jest planem finansowym Miasta (budżetem Miasta).

2. Środki finansowe przeznaczone na działalność Zarządu obejmują wynagrodzenia pracowników, koszty prowadzenia działalności oraz koszty realizacji zadań objętych rocznym planem robót, o których mowa w §5.

3. Zarząd rozlicza się z przekazanych przez Miasto środków finansowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

4. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

5. Do podjęcia czynności prawnych polegających na zaciąganiu zobowiązań dotyczących wykonania remontów lub innych inwestycji wymagalnych, których wartość przekracza kwotę ustaloną w budżecie Zarządu na dany rok budżetowy, wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta.

§9. Zarząd posiada osobny rachunek bankowy, z którego może dokonywać wypłaty do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku. 

Rozdział V
Mienie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

§10. Zarząd gospodaruje przekazanym mu przez Prezydenta Miasta i uzyskanym przez siebie mieniem, wykorzystując je zgodnie z przeznaczeniem i zapewniając jego należytą ochronę.

§11. W przypadku likwidacji Zarządu, o przeznaczeniu mienia będącego w jego dyspozycji decyduje Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Rozdział VI
Nadzór nad Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta

§12.1. Prezydent Miasta sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu i dokonuje oceny pracy Dyrektora Zarządu.

2. Nadzór nad działalnością Zarządu z ramienia Prezydenta w zakresie gospodarki finansowej sprawuje Skarbnik Miasta.

Rozdział VII
Zasady wynagradzania

§13. Pracownicy Zarządu są wynagradzani w oparciu o zakładowy regulamin wynagradzania i inne obowiązujące przepisy.

§14.1. Zarząd używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

2. Zarząd używa dla oznaczenia nazwy skrótu „ZDiUM”.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§15. Zmiany postanowień Statutu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie przewidzianym do jego nadania.