Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. I półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/12/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu urządzeń ruchu drogowego tzw. aktywnych przejść dla pieszych w Piotrkowie Trybunalskim w następujących lokalizacjach: 1. ul. Marii Curie-Skłodowskiej( skrzyżowanie z ulicą Leonarda - strona południowa), 2. ul. Dmowskiego (przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2), 3. ul. Łódzka ( skrzyżowanie z ul. Gęsią - strona północna).

Utworzony: 2020-06-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-14 12:12

2. Działy Merytoryczne

Dział Organizacyjno-Prawny

Dział Organizacyjno-Prawny pokoje nr 1, 9, 102, 103 tel. : 44 732 03 24 tel. : 44 733 92 57 - zamówienia publiczne fax: 44 733 92 52 e-mail: sekretariat@zdium-piotrkow.pl Do zadań Działu Organizacyjno – Prawnego należy w szczególności: w zakresie obsługi organizacyjno-prawnej ZDiUM: 1. prowadzenie sekretariatu Dyrektora, 2. zapewnienie obsługi kancelaryjnej ZDiUM w zakresie przyjmowania, rozdziału i ekspedycji korespondencji, 3. prowadzenie rejestrów: zarządzeń i upoważnień Dyrektora ZD...

Utworzony: 2016-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-07-14 10:52

3. Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny

Utworzony: 2016-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-07-14 10:46

4. Działy Merytoryczne

Dział Decyzji Administracyjnych

Dział Decyzji Administracyjnych pokój nr 3 tel. : 44 733 94 74 fax: 44 733 92 52 e-mail: sekretariat@zdium-piotrkow.pl Do zadań Działu Decyzji Administracyjnych w szczególności należy: 1. prowadzenie postępowań i wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu: a) prowadzenia robót w pasie drogowym, b) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, c) umieszczania w pasie drogowym obiektów bu...

Utworzony: 2016-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-07-14 10:43

5. Działy Merytoryczne

Dział Komunikacji

Dział Komunikacji pokój nr 114 tel. : 44 732 03 08 44 732 05 82 fax: 44 733 92 52 e-mail: sekretariat@zdium-piotrkow.pl Do zadań Działu Komunikacji w szczególności należy: 1. organizacja, prowadzenie i nadzorowanie lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw dotyczących tego zagadnienia, 2. kontrola realizacji przewozów, co do zgodności z wydanymi zezwoleniami, 3. opracowywanie projektu taryfy opłat za usługi publicznego transportu z...

Utworzony: 2016-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-07-14 10:39

6. Działy Merytoryczne

Dział Utrzymania Zieleni i Porządku

Dział Utrzymania Zieleni i Porządku pokoje nr 4, 5, 6, 8 tel. : 44 733 92 56 44 732 03 61 44 732 03 62 fax: (044) 733 92 52 e.mail: sekretariat@zdium-piotrkow.pl Do zadań Działu Utrzymania Zieleni i Porządku w szczególności należy: 1. przeprowadzanie bieżących i okresowych kontroli drzewostanu, rowów przydrożnych w pasach drogowych administrowanych przez ZDiUM, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2. przyjmowanie, rozpatrywanie oraz analiza pism i z...

Utworzony: 2016-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-07-14 10:38

7. Działy Merytoryczne

Dział Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu

Dział Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu pokoje nr 105, 106, 108, 110 tel. : 44 733 92 55 fax: 44 733 92 52 e.mail: sekretariat@zdium-piotrkow.pl Do zadań Działu Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu w szczególności należy: 1. przeprowadzanie bieżących i okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz podejmowanie działań w celu ich naprawy, 2. uczestniczenie w odbiorach technicznych ...

Utworzony: 2016-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-07-14 10:08

8. Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Rozdział I Postanowienia ogólne §1. Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa strukturę wewnętrzną, organizację Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, zasady jego funkcjonowania oraz zakresy działania komórek organizacyjnych. §2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „ZDiUM” należy przez to rozumieć Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Ro...

Utworzony: 2016-03-17 | Zmodyfikowany: 2020-07-14 09:45

9. I półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/11/2020

Przetarg nieograniczony na usługi polegające na naprawie sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Utworzony: 2020-06-22 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 13:43

10. I półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/10/2020

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: polegający na budowie zatok parkingowych w ulicy Daniłowskiego DG nr 162055E w Piotrkowie Trybunalskim - strona zachodnia i wschodnia.

Utworzony: 2020-06-08 | Zmodyfikowany: 2020-06-30 12:36

11. I półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/9/2020

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: polegające na przebudowie ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ul. Henryka Sienkiewicza.

Utworzony: 2020-06-02 | Zmodyfikowany: 2020-06-24 10:07

12. I półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/8/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na: "modernizacji miejskiego placu zabaw zlokalizowanego na terenie Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wyzwolenia".

Utworzony: 2020-04-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-13 12:52

13. I półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/7/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: przebudowa ulicy Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ulicy Czesława Niemena do ulicy Kostromskiej.

Utworzony: 2020-04-06 | Zmodyfikowany: 2020-05-04 14:37

14. Budżet Jednostki - 2019r.

Sprawozdanie finansowe

Utworzony: 2020-04-30 | Zmodyfikowany: 2020-04-30 21:51

15. I półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/6/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: budowa ulicy Tadeusza Nalepy wraz z drogami dojazdowymi - etap II.

Utworzony: 2020-03-09 | Zmodyfikowany: 2020-04-01 15:57

16. I kwartał

Zapytanie ofertowe dotyczące dezynfekcji wiat i konstrukcji przystankowych

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim poszukuje wykonawcy usługi polegającej na dezynfekcji wiat i konstrukcji przystankowych. Dezynfekcja musi się odbyć profesjonalnym, certyfikowanym płynem przeznaczonym do odkażania powierzchni ogólnodostępnej infrastruktury miejskiej w nieprzekraczającym terminie do 3 kwietnia 2020 r. Usługa dotyczy rozlokowanych na terenie całego miasta: 104 wiat przystankowych przeszklonych lub oblachowanych 3 lub 5 metrowych (w tym 3 wiaty murowane)...

Utworzony: 2020-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 13:02

17. I półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/5/2020

Przetarg nieograniczony na wykonywanie robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem i naprawą obiektów inżynierskich na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Utworzony: 2020-03-03 | Zmodyfikowany: 2020-03-25 12:59

18. I półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/4/2020

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi: bieżące utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Utworzony: 2020-02-19 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 14:02

19. I półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/3/2020

Przetarg nieograniczony na: wykonanie przedmiotu zamówienia w systemie "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji placu zabaw i boisk zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzecznej 3.

Utworzony: 2020-02-05 | Zmodyfikowany: 2020-03-05 12:28

20. Dane teleadresowe

Kontakt

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 Tel. Sekretariat (044) 733 92 53 fax: (044) 733 92 52 email: sekretariat@zdium-piotrkow.pl Elektroniczna Skrzynka Podawcza (EPUAP): mzdikpiotrkow Godziny pracy urzędu: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek godz. 7:00 - 15:00 , Środa godz. 7:00-17:00 Kasa czynna: Poniedziałek - Piątek godz. 7:00 - 14:00 Kod terytorialny: 1062011

Utworzony: 2016-03-09 | Zmodyfikowany: 2020-02-14 10:53