artykuł nr 1

XXXVII Sesja Rady Miasta z 29 marca 2017 r.

artykuł nr 2

XXXV Sesja Rady Miasta z 22 lutego 2017 r.

1) UCHWAŁA NR XXXV/433/17 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

2) UCHWAŁA NR XXXV/434/17 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę.

3) UCHWAŁA NR XXXV/435/17 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4) UCHWAŁA NR XXXV/436/17 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

5) UCHWAŁA NR XXXV/437/17 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta.

6) UCHWAŁA NR XXXV/438/17 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania.

 7) UCHWAŁA NR XXXV/439/17 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 3

XXXII Sesja Rady Miasta z 25 stycznia 2017 r.