artykuł nr 1

Kompetencje Dyrektora ZDiUM

Do zadań i kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1.  kierowanie działalnością Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta,

2.  realizacja zadań statutowych,

3.  dysponowanie środkami pieniężnymi, na podstawie zatwierdzonego planu finansowego,

4.  wykonywanie czynności powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych dla ZDiUM, w

ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,

5.  bezpośrednie nadzorowanie i koordynowanie pracy kierowników komórek organizacyjnych, 

głównego księgowego i samodzielnych stanowisk,

6.  kreowanie polityki kadrowo-płacowej ZDiUM,

7.  stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a przede wszystkim zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z  naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

8.  czuwanie nad mieniem ZDiUM,

9.  ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej i systemu kontroli,

10. sporządzanie i aktualizacja opisów stanowisk pracy oraz dokonywanie ocen okresowych

podległych pracowników, w trybie określonym w uregulowaniach wewnętrznych ZDiUM,

11. określanie zakresów czynności podległym pracownikom,

12. wydawanie decyzji administracyjnych i podatkowych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami,

13. wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,

14. rozpatrywanie skarg i wniosków,

15. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w ZDiUM, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

 

Dostępne kategorie:
Kompetencje