artykuł nr 1

Rachunki bankowe Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, NIP i REGON

INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH
ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA


 Obsługę bankową Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta prowadzi GETIN NOBLE BANK S.A.

Numer SWIFT Banku (BIC): GBGCPLPK
Numer IBAN: PL


Rachunki bankowe: 

1. Rachunek dochodów
  03 1560 0013 2326 8572 1000 0004

Rodzaje wpłat: opłata za zajęcie pasa, opłata dodatkowa w strefie płatnego parkowania,  opłata za korzystanie z przystanków, dzierżawa, rezerwacje miejsc handlowych i inne dochody Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. 

Opłatę dodatkową w strefie płatnego parkowania po wezwaniu/upomnieniu należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy.

O numerach indywidualnych rachunków bankowych podatnicy zostaną powiadomieni w stosownych pismach.

  Wyżej wymienione należności można także wpłacać w KASIE ZDiUM ( ul. Kasztanowa 31, 97-300 Piotrków Trybunalski) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 -14:00. (Kasa nieczynna do odwołania)

 

2. Sumy obce (depozyty)

  30 1560 0013 2326 8572 1000 0003

Rodzaje wpłat: wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

3. Rachunek bieżący (wydatków)

  84 1560 0013 2326 8572 1000 0001

Rodzaje wpłat: dotacje, środki od jednostki samorządu terytorialnego, zwrot poniesionych wydatków w roku bieżącym

 

4. NIP i REGON dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta do rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczeń z ZUS

NIP 771-26-27-963

REGON 592276114

 

5. NIP i REGON dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta do rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT

NIP 771-27-98-771

REGON 590648468

 

6. OPŁATA SKARBOWA - rachunek bankowy Urzędu Miasta ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

  55 1560 0013 2322 6887 8000 0003 (Getin Noble Bank S.A.)

Rodzaje wpłat: opłata za udzielenie pełnomocnictwa (prokury), opłata za wydanie decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej