artykuł nr 1

Rachunki bankowe Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, NIP i REGON

INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH
ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA

( rachunki ważne od dnia 01.01.2023)


 Obsługę bankową Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta od dnia 01.01.2023 r. prowadzić będzie SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Numer SWIFT Banku (BIC): WBKPPLPP
Numer IBAN: PL


Rachunki bankowe: 

1. Rachunek dochodów
  60 1090 2590 0000 0001 5232 6359

Rodzaje wpłat: opłata za zajęcie pasa, opłata dodatkowa w strefie płatnego parkowania,  opłata za korzystanie z przystanków, dzierżawa, rezerwacje miejsc handlowych i inne dochody Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. 

Opłatę dodatkową w strefie płatnego parkowania po wezwaniu/upomnieniu należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy.

O numerach indywidualnych rachunków bankowych podatnicy zostaną powiadomieni w stosownych pismach.

 

2. Sumy obce (depozyty)

  17 1090 2590 0000 0001 5232 6357

Rodzaje wpłat: wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

3. Rachunek bieżący (wydatków)

  28 1090 2590 0000 0001 5232 6353

Rodzaje wpłat: dotacje, środki od jednostki samorządu terytorialnego, zwrot poniesionych wydatków w roku bieżącym

 

4. NIP i REGON dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta do rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczeń z ZUS

NIP 771-26-27-963

REGON 592276114

 

5. NIP i REGON dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta do rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT

NIP 771-27-98-771

REGON 590648468

 

6. OPŁATA SKARBOWA - rachunek bankowy Urzędu Miasta ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

  91 1090 2590 0000 0001 5213 1413 (SANTANDER BANK POLSKA S.A.)

Rodzaje wpłat: opłata za udzielenie pełnomocnictwa (prokury), opłata za wydanie decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej