artykuł nr 1

Nr Sprawy: DOP.3300.65.2022

WYKONYWANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA BIEŻĄCYM UTRZYMANIU I KONSERWACJI SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH ORAZ ZNAKÓW AKTYWNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYB. OBJĘTYCH WYNAGRODZENIEM RYCZAŁTOWYM

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/47239845-7acb-45c6-a883-745141077bc1

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze